ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2023-24 ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 5%

Οι εγγραφές της εν λόγω κατηγορίας θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή  22/09/2023 και ώρα 11:00 έως 13:00 στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών.

         

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 

1)Αστυνομική ταυτότητα και ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτής

 

2) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Τίτλου απόλυσης: απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε ο ενδιαφερόμενος.

 

3) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης που έχει εκδοθεί είτε:

α) από αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, όπως αυτές συστήνονται κάθε χρόνο, με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την υπ'αρίθμ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β ́ 358) κοινή υπουργική απόφαση, είτε:

 

β) από την Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% η οποία συγκροτείται με κοινή υπουργική απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) του Υπουργείου Υγείας.

 

4) Μία (1) φωτογραφία, τύπου διαβατηρίου (έγχρωμη)

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών