ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Για αιτήματα που αφορούν σε πιστοποιητικά σπουδών και αναλυτικές βαθμολογίες, καθώς και λοιπά γραπτά αιτήματα, παρακαλούμε να απευθύνεστε ΜΟΝΟ στο κεντρικό e-mail της Γραμματείας (secr@math.uoa.gr).

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να επισυναφθούν στο e-mail:

- Αίτηση συμπληρωμένη με όλα τα προσωπικά/φοιτητικά σας στοιχεία, υπογεγραμμένη και σκαναρισμένη σε μορφή .pdf (την οποία θα βρείτε στο μενού «Χρήσιμα Έντυπα» στην ιστοσελίδα του Τμήματος)

- Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ή ακαδημαϊκής σας ταυτότητας σε μορφή .pdf

Σημείωση: Αιτήματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν θα έχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν θα απαντώνται.