ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Η Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών, στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 2 Φεβρουαρίου 2024, συζήτησε διεξοδικά το θέμα της διενέργειας εξετάσεων και διεξαγωγής μαθημάτων εξ αποστάσεως, λαμβάνοντας υπόψη:
•    Τη συνταγματική κατοχύρωση του αυτοδιοίκητου των ΑΕΙ και του δημόσιου λειτουργήματος των καθηγητών τους.
•    Το νόμο 4957/2022 και την επιταγή του για εξασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας αξιολόγησης (άρθρο 65, παράγραφο 4β), καθώς και τις σχετικές εγκυκλίους της εποπτεύουσας αρχής (ΥΠΑΙΘΑ).
•    Τις από 31 Ιανουαρίου 2024 αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ.


Η Συνέλευση διαπίστωσε ότι οι εξ αποστάσεως εξετάσεις, οι οποίες εξ’ ορισμού απαιτούν τη χρήση του διαδικτύου από τους εξεταζόμενους, και άρα επιτρέπουν την πρόσβασή τους σε όλη τη γνώση, πληροφορία, επικοινωνία και άλλες δυνατότητες που αυτό παρέχει, δεν διασφαλίζουν το αδιάβλητο της διαδικασίας αξιολόγησης. Επιπλέον, με βάση την υλικοτεχνική υποδομή που είναι διαθέσιμη στα μέλη του Τμήματος (διδάσκοντες και διδασκόμενους), το διαθέσιμο χρονοδιάγραμμα και τα παρεχόμενα μέσα, προκύπτουν συγκεκριμένα ζητήματα ως προς την αδυναμία κατοχύρωσης του αδιάβλητου των εξετάσεων εξ αποστάσεως. Ενδεικτικά αναφέρθηκαν:
•    Οι φοιτητές εν γένει δε διαθέτουν εξοπλισμό για τη γραφή και μετάδοση μαθηματικών κειμένων και διαγραμμάτων σε φυσικό χρόνο (π.χ. tablet με γραφίδα), κάτι που όμως είναι απαραίτητο για προφορικές εξετάσεις στα Μαθηματικά.
•    Η απουσία δυνατότητας πολλαπλών καμερών στους χώρους των φοιτητών, ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί ότι βρίσκονται μόνοι τους στο χώρο της εξέτασης και δεν έχουν πρόσβαση σε βοήθεια άλλων.
•    Η απουσία εξειδικευμένου λογισμικού για τον έλεγχο των υπολογιστών που χρησιμοποιούν οι φοιτητές και η απουσία επαρκούς προσωπικού με εκπαίδευση σε σχετικά τεχνικά θέματα.
Η Συνέλευση, επίσης, διαπιστώνει ότι η σημερινή κατάσταση είναι πολύ χειρότερη από αυτή που αντιμετωπίσαμε κατά την πρόσφατη πανδημία COVID-19:
•    Η έλλειψη πρόσβασης στους χώρους του Τμήματος στερεί τη δυνατότητα εργαλείων που ήταν τότε διαθέσιμα. Έτσι γίνεται ακόμη πιο δύσκολος ο δανεισμός εξοπλισμού μεταξύ των μελών του Τμήματος και η χρήση του μη-φορητού εξοπλισμού (υπολογιστών κλπ.).
•    Στο θέμα των εξετάσεων έχουν προκύψει νέα δεδομένα με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, που απαιτούν υψηλή διαφοροποίηση των θεμάτων της εξέτασης και περαιτέρω έλεγχο από ειδικό λογισμικό το οποίο, επίσης, δεν είναι διαθέσιμο.
    Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Συνέλευση θεωρεί ότι δεν μπορεί, κατά κανένα τρόπο, να διασφαλιστεί το αδιάβλητο των εξετάσεων εξ αποστάσεως, η τήρηση του οποίου ανατίθεται στο μέλος ΔΕΠ που διενεργεί την εξ αποστάσεως εξέταση.


Αποτελεί θέμα στοιχειώδους ακαδημαϊκής ελευθερίας και κυρίως θέμα ακαδημαϊκής δεοντολογίας να επιβάλλεται σε έναν Καθηγητή ΑΕΙ να ακολουθήσει μια διαδικασία την καλή εκτέλεση της οποίας δεν μπορεί ο ίδιος να διασφαλίσει. Επιπλέον, με τις εξ αποστάσεως εξετάσεις δημιουργούνται και προφανή προβλήματα με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εξεταζόμενων, καθώς και προβλήματα  ίσης μεταχείρισής τους.
    Πρόσθετες δυσχέρειες υπάρχουν και για τη διδασκαλία των μαθημάτων εξ αποστάσεως, σε σχέση με την περίοδο της πανδημίας (αδυναμία χρήσης της πλατφόρμας Delos, κλπ.), αλλά παρόλα αυτά το Τμήμα θα ξεκινήσει άμεσα την οργάνωσή τους, ώστε να μη χαθεί πολύτιμος εκπαιδευτικός χρόνος.
    Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα:
1.    Την εβδομάδα 5-9 Φεβρουαρίου 2024, θα γίνουν οι αναπληρώσεις των μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου, όπου αυτό απαιτείται, όπως προβλεπόταν από τη 14η εβδομάδα του Χειμερινού εξαμήνου, δεδομένου ότι οι 13 εβδομάδες διδασκαλίας που προβλέπει ο Νόμος έχουν συμπληρωθεί.
2.    Ακολούθως, στις 12 Φεβρουαρίου 2024, θα ξεκινήσει η διδασκαλία των μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου, με μεθόδους εξ αποστάσεως ή με φυσική παρουσία, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν.
3.    Στις 5 Φεβρουαρίου 2024, θα αναρτηθεί πρόγραμμα εξετάσεων για τα μαθήματα του Χειμερινού Εξαμήνου και για την Πτυχιακή Εξεταστική, με τρόπο που να μπορεί να εφαρμοστεί δια ζώσης μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν, έτσι ώστε να διασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία της εξεταστικής διαδικασίας, καθώς και το κύρος του ΕΚΠΑ.