ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021-2022 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Φοιτητών Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Ακαδ. Έτος 2021-2022 Περίοδος Α

Ως χρονικό διάστημα ενστάσεων ορίζονται 5 εργάσιμες  μέρες από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης της κατάταξης και επιλογής των υποψηφίων (14/01/2022) και θα εξαταστούν από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων όπως αυτή έχει οριστεί από την Γ.Σ. του Τμήματος (24831,21/04/2021)