ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ (12/4/2021 ΕΩΣ 12/5/2021)

Υποβολή Αίτησης Γενικών  Εξετάσεων Υποψηφίων  Διδακτόρων (12/4/2021 έως 12/5/2021)

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στις Γενικές  Εξετάσεις Υποψηφίων  Διδακτόρων καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος (secr@math.uoa.gr) από 12/4/2021 έως 12/5/2021 επισυνάπτοντας επίσης: 
1.    Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής όπου αναγράφονται:
i.    ο προτεινόμενος τίτλος,
ii.    η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, η οποία μπορεί να είναι η Ελληνική, ή η Αγγλική,
iii.    ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 39, Ν. 4485/2017, δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. Α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου του οικείου, ή άλλου, Α.Ε.Ι., ή ερευνητές Α΄, Β΄, ή Γ΄ βαθμίδας από Ερευνητικά Κέντρα του άρ. 13Α, Ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

2.    Τεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση και προσχέδιο διδακτορικής διατριβής (αδρή περιγραφή της επιστημονικής περιοχής στην οποία θα εκπονηθεί η διδακτορική διατριβή, μετά από συνεννόηση με τον προτεινόμενο επιβλέποντα).

3.    Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

4.    Αντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ.

5.    Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας.  

6.    Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) A.E.I. της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου της αλλοδαπής, ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρ. 46, Ν. 4485/2017.

7.    Ενυπόγραφη δήλωση του προτεινόμενου επιβλέποντα με την οποία να αποδέχεται να επιβλέψει τη διδακτορική διατριβή του αιτούντος, εφόσον αυτός καταστεί Υποψήφιος Διδάκτωρ (ΥΔ).

8.    Τυχόν δημοσιεύσεις.

Η ημερομηνία πραγματοποίησης των Γενικών Εξετάσεων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μαθηματικών.
    
    Οι πρόσθετες υποχρεώσεις, ρήτρες, παραδοτέα και χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών καθορίζονται από τον Ν. 4485/2017 και τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος. 

Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή ατόμων που δεν διαθέτουν ΔΜΣ στις Γενικές Εξετάσεις Υποψηφίων Διδακτόρων σε εξαιρετικές περιπτώσεις : 
    
    Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που κρίνονται από την αρμόδια τριμελή επιτροπή, ή/και τη Συνέλευση του Τμήματος, μπορούν να γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που δεν κατέχουν Δ.Μ.Σ.. Στις περιπτώσεις αυτές ο αιτών θα πρέπει να κατέχει πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής, ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ). Η αρμόδια τριμελής επιτροπή θα καλεί τον υποψήφιο σε συνέντευξη με δυνατότητα παραπομπής του σε γραπτές, ή προφορικές, εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η γενικότερη μαθηματική κατάρτισή του. Για την απόφασή της, η αρμόδια τριμελής επιτροπή θα συνεκτιμά τη συνάφεια και το βαθμό του πτυχίου, την ενδεχόμενη παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ή εξειδικευμένων σεμιναρίων, τυχόν δημοσιεύσεις κ.λπ. Αξιολογώντας τα ακαδημαϊκά προσόντα του υποψηφίου, η επιτροπή μπορεί να επιτρέψει στον υποψήφιο να λάβει μέρος στις Γενικές Εξετάσεις Υποψηφίων Διδακτόρων (Γ.Ε.Υ.Δ.), ή να απορρίψει την αίτησή του. Στην περίπτωση που γίνεται δεκτός με αυτή τη διαδικασία, ο ΥΔ υποχρεούται να περατώσει οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. Ο χρόνος παρακολούθησης κύκλου υποχρεωτικών μαθημάτων υπολογίζεται στον ελάχιστο χρόνο για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. Η σχετική αίτησή θα πρέπει να κατατεθεί έως την  26/4/2021.


Από τη  Γραμματεία