ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Μ.Π. ΑΛΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Προκήρυξη Μ.Π. ΑΛΜΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών δέχεται αιτήσεις υποψηφίων σπουδαστών για το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά», το οποίο λειτουργεί με συνεργασία των παρακάτω Τμημάτων και Σχολών:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών:

 • Τμήμα Μαθηματικών
 • Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο:

 • Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
 • Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε υποψηφίους προερχόμενους από Τμήματα ή Σχολές Μαθηματικών, Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Υποψήφιοι προερχόμενοι από άλλα, λιγότερο συναφή, Τμήματα (και σε ειδικές περιπτώσεις, υποψήφιοι προερχόμενοι από τα προαναφερθέντα Τμήματα), εφόσον γίνουν δεκτοί  θα περάσουν από ειδικό προπαρασκευαστικό κύκλο προπτυχιακών μαθημάτων ενίσχυσης του υποβάθρου τους. 

Το ΔΠΜΣ ΑΛΜΑ δεν έχει δίδακτρα ή τέλη εγγραφής.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από Τετάρτη 22 Μαΐου έως Παρασκευή  21 Ιουνίου 2019 στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (κτίρια Πληροφορικής, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια) κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από 11.00 π.μ. ως 14.00 μ.μ.

Επισυναπτόμενα Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση Συμμετοχής (διαθέσιμη από την ιστοσελίδα του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, http://www.di.uoa.gr/postgraduate/new).
 2. Δύο φωτογραφίες
 3. Αιτιολόγηση ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα (έως 300 λέξεις)
 4. Βιογραφικό σημείωμα 
 5. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 6. Αναλυτική(ές) Βαθμολογία(ες) 
 7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας  
 8. Δύο συστατικές επιστολές (μπορούν να κατατεθούν μαζί με την αίτηση σε κλειστό φάκελο ή με mail στη διεύθυνση alma@di.uoa.gr)
 9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2
 10. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
 11. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 12. Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικά (με ημερομηνία παραλαβής μέχρι και την 21/6/2019) στη διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ε.Κ.Π.Α,  Πανεπιστημιούπολη Ιλίσια, 15784 Αθήνα.

Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος (κα. Παλάσκα, τηλ. 210-7275192 ή κα. Γαλανάκη, τηλ. 210-7275228), στις οποίες και θα υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από 11.00 π.μ. ως 14.00μ.μ..

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο: http://alma.di.uoa.gr/el/node/230