ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018-19

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2018-19

Το Τμήμα Μαθηματικών συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 στο Τμήμα Μαθηματικών θα ασκηθούν συνολικά 32 φοιτητές/τριες.

Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης 

Αίτηση Πρακτικής Άσκησης