ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΜΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2019-2020

ΠΜΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2019-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο του επανιδρυθέντος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Μαθηματικά» (ΦΕΚ 2060/τΒ΄/7-06-2018) απευθύνει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στις ακόλουθες τρεις ειδικεύσεις: (α) Θεωρητικά Μαθηματικά, (β) Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, και (γ) Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Μαθηματικών, Γραμματεία Π.Μ.Σ. - Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου Τ.Κ. 15774, 2ος όροφος) κατά το διάστημα Δευτέρα 27 Μαΐου 2019 έως και την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής της Γραμματείας (Δευτέρα –Τετάρτη – Παρασκευή 11:00 – 14:00). Η κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών είναι επίσης δυνατή μέσω αποστολής με εταιρεία ταχυμεταφορών.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση υποχρεωτική και στις δύο μορφές:
     έντυπη που παρέχεται από την Γραμματεία του Π.Μ.Σ.)
     ηλεκτρονική  : συμπλήρωση στη διεύθυνση
           Εφαρμοσμένα Μαθηματικά : https://tinyurl.com/pms-appl-math-2019
           Θεωρητικά Μαθηματικά : https://tinyurl.com/pms-theor-math-2019  
         Στατιστική & Επιχειρησιακή Έρευνα :
  https://tinyurl.com/pms-stat-or-2019

 2. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

 3. Βιογραφικό σημείωμα

 4. Αντίγραφα τίτλων προπτυχιακών σπουδών και τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών (αν υπάρχουν). Για τίτλους σπουδών που έχουν χορηγηθεί από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό του ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) σχετικό με την ισοτιμία και αντιστοίχιση των τίτλων σπουδών με τους αντίστοιχους των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

 5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

 6. Δύο (2) συστατικές επιστολές

 7. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών

 8. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία

 9. Άλλα έγγραφα που κατά την κρίση του υποψηφίου πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση (π.χ. επιπλέον τίτλοι σπουδών, δημοσιεύσεις, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.

Πλήρες Κείμενο Προκήρυξης