ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΜΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΜΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 
από Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020 έως και Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020

Στόχος του ΠΜΣ είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών. Ειδικότερα το ΠΜΣ αποβλέπει στην προσφορά εξειδίκευσης στη Διδακτική καθώς και τη Φιλοσοφία και Ιστορία των Μαθηματικών, με στόχο την ανάδειξη επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην εκπαιδευτική και ερευνητική ανάπτυξη της χώρας μας. Το ΠΜΣ προσφέρει μεταπτυχιακές σπουδές διεθνούς επιπέδου, εφάμιλλες αντίστοιχων που προσφέρονται από υψηλού κύρους Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών, Στατιστικής, Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, του Τμήματος ΙΦΕ, και των Τμημάτων ΦΠΨ και Παιδαγωγικών της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι αντιστοίχων τμημάτων των Τ.Ε.Ι της χώρας όπως ο νόμος ορίζει. 
Υποψήφιοι δύνανται να είναι και όσοι αναμένουν να καταστούν πτυχιούχοι μέχρι και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020. 
Το Πρόγραμμα παρέχει στους αποφοίτους του Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΦΕΚ 1876/τ.Β./18.05.2020).

•    Για να δείτε το κείμενο της Προκήρυξης:  http://me.math.uoa.gr/
•    Για να κάνετε αίτηση: formesdidaktiki.hostingerapp.com
•    Για πληροφορίες: dbakogianni@math.uoa.gr (Κα Διονυσία Μπακογιάννη)