ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Γ.Σ. ΤΗΣ 22/1/2021

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Γ.Σ. ΤΗΣ 22/1/2021

 

Η γενική συνέλευση του τμήματος Μαθηματικών συζήτησε το σχέδιο της καθολικής εξέτασης όλων των μαθημάτων του τμήματος σύμφωνα με την 12/1/2021 απόφαση της Συγκλήτου  αλλά και την κοινή υπουργική απόφαση της 18/1/2021. Η γενική συνέλευση θεωρεί ότι η εξέταση με φυσική παρουσία υπερτερεί σημαντικά της εξέτασης από απόσταση. Επίσης υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός κατά πόσο η απαίτηση της παραπάνω Κ.Υ.Α. για εξασφάλιση του αδιάβλητου και της αξιοπιστίας διενέργειας της εξέτασης μπορεί να εξασφαλιστεί σε μία εξ αποστάσεως εξέταση και καλεί τη σύγκλητο να προχωρήσει στην απαιτούμενη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών οι οποίες εξασφαλίζουν το αδιάβλητο των εξ αποστάσεως εξετάσεων. Σημειώνουμε ότι εξετάσεις εξ αποστάσεως εφαρμόζονται καθολικά στα μαθήματα του τμήματος Μαθηματικών για πρώτη φορά, και υποχρεωτικά από τον νόμο. Επιπλέον η Συνέλευση διαπιστώνει ότι χωρίς την ανάληψη της ευθύνης για το αδιάβλητο εκ μέρους της συγκλήτου, όπως ορίζει η ΚΥΑ, ούτε το Τμήμα Μαθηματικών συνολικά, ούτε οι διδάσκοντες ατομικά, είναι σε θέση να αναλάβουν τις νομικές ευθύνες που ενδεχομένως να προκύψουν από την εφαρμογή των εξ αποστάσεως εξετάσεων.


Συζητήθηκε επίσης η από 20/1/2021 Α.Π. 3236 πρόταση του τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής έρευνας για μετάθεση των εξετάσεων του Τμήματος σε μεταγενέστερο χρόνο. Πιο συγκεκριμένα, ο Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας θεωρεί ότι με τα μέσα που έχουν παρασχεθεί και τα χρονικά περιθώρια που έχουν τεθεί είναι αδύνατο, στην πλειονότητα των μαθημάτων του Τμήματος, να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και το αδιάβλητο εξ αποστάσεως εξετάσεων και πρότεινε να μετατεθεί η εξεταστική σε χρόνο που οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκότερες και θα επιτρέπουν μεταξύ των άλλων και την εξέταση με φυσική παρουσία. Μετά από έντονη ανταλλαγή επιχειρημάτων και απόψεων, η πρόταση του Τομέα δεν ετέθη σε ψηφοφορία, καθώς ο Πρόεδρος του Τμήματος έκρινε ότι η εν λόγω πρόταση έρχεται σε αντίθεση με την από 12/1/2021απόφαση της Συγκλήτου αλλά και με την ΚΥΑ της 18/1/2021. Κατόπιν τούτου, ο κ. Μηλολιδάκης, δήλωσε ότι επιθυμεί να εξεταστεί το προπτυχιακό μάθημά του "Θεωρία Παιγνίων" σε μεταγενέστερο χρόνο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη του Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας θα εξετάσουν το μαθήματα τους  εξ αποστάσεως, διατηρώντας τις επιφυλάξεις τους ως προς τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και του αδιάβλητου των εξετάσεων. Το αίτημα του κ. Μηλολιδάκη προωθείται στην Σύγκλητο.

Όλοι οι υπόλοιποι τομείς έχουν αποδεχθεί να εξετάσουν τα μαθήματα τους εξ αποστάσεως.

Τέλος η γενική συνέλευση διαπιστώνει ότι τόσο η φύση των γνωστικών αντικειμένων τα οποία θεραπεύει το τμήμα, όσο και το γενικό πλαίσιο λειτουργίας του, που εμπίπτει στον πρώτο κύκλο σπουδών απαιτούν δια ζώσης διδασκαλία και εξέταση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ταιριάζει στην δια βίου μάθηση, η οποία δεν αφορά το τμήμα. Το τμήμα εφαρμόζει προς το παρόν επιλεκτικά τεχνικές πρακτικές (όχι μεθόδους) εξ αποστάσεως εκπαίδευσης λόγω της πανδημίας, και προτίθεται να επιστρέψει πλήρως στην δια ζώσης διδασκαλία και εξέταση μετά την λήξη της.