ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ενημέρωση: 

 

Η Γ.Σ. αποφάσισε τα ακόλουθα σχετικά με τις  προϋποθέσεις πτυχίου από τα
μαθήματα διδακτικής  (και την διδακτική επάρκεια η οποία δίνεται σε κάθε
πτυχιούχο). Φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους ή θα τις
ολοκληρώσουν μέχρι και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2021 μπορούν να
επιλέξουν αν θέλουν να καλύψουν τις απαιτήσεις σε τρία μαθήματα της Δέσμης
Διδακτικής των Μαθηματικών με βάση τον Οδηγό Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους
2019-20 ή τον Οδηγό Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2020-21.

Για όσους φοιτητές ολοκληρώσουν τις σπουδές τους από τον Ιανουάριο 2022
και μετά, οι απαιτήσεις θα είναι αυτές που αποφασίστηκαν το 2020: δύο
μαθήματα από την Ομάδα Διδακτικής και ένα από την Δέσμη Διδακτικής.

Σχετικά με τις ειδικεύσεις, οι φοιτητές που έχει εισαχθεί στο Τμήμα έως
και το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 μπορούν να επιλέξουν αν θα καλύψουν τις
απαιτήσεις της ειδίκευσης που τους ενδιαφέρει με τις διατάξεις που ίσχυαν
την περίοδο κατά την οποία εξετάστηκαν επιτυχώς σε μαθήματα της ειδίκευσης
(αυτό θα εξετάζεται για κάθε μάθημα χωριστά) ή με αυτές που θα ισχύουν από
το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Τα παραπάνω θα γραφτούν σύντομα στους οδηγούς σπουδών.