ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 23/11/2021

Ανακοινώνεται η ημερήσια διάταξη της συνέλευσης για τις 23/11/2021.