ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΒΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών που επιθυμούν να αναγνωρίσουν μαθήματα από άλλα Τμήματα του ΕΚΠΑ ή άλλων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ΕΚΠΑ (e-protocol), στη διεύθυνση: eprotocol.uoa.gr επιλέγοντας: Α. Αιτήσεις για φοιτητικά θέματα, Αίτηση 15.Αίτηση αναγνώρισης μαθημάτων, έως και την Πέμπτη 1 Απριλίου 2021:

1.    Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του Τμήματος προέλευσης
2.    Οδηγός σπουδών του Τμήματος προέλευσης (απόσπασμα περιεχομένου μαθημάτων)
3.    Πίνακας αντιστοιχίας μαθημάτων 


Από τη Γραμματεία

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για αναγνώριση μαθημάτων

1.   Τα  συνημμένα αρχεία που θα υποβάλλεται θα πρέπει να είναι σε μορφή pdf

 

2.    Η αίτηση υποβάλλεται άπαξ και ο υποψήφιος δεν μπορεί να επανέλθει. Για το σκοπό αυτό, ο υποψήφιος δηλώνει υπεύθυνα κατά την αίτησή του, ότι δεν έχει υποβάλει αίτηση για αναγνώριση μαθημάτων στο παρελθόν, ούτε θα υποβάλει άλλη αίτηση αναγνώρισης στο Τμήμα μας. 

 

3.    Το συνημμένο έντυπο αντιστοίχισης μαθημάτων συμπληρώνεται πλήρως με τα μαθήματα προς αναγνώριση.

4.    Για κάθε μάθημα προς αναγνώριση, υποβάλλεται η ύλη του μαθήματος είτε:
i.    Από τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Προέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους που διδάχθηκε το μάθημα, είτε
ii.    Με βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος Προέλευσης η οποία αφορά επίσης το Ακαδημαϊκό Έτος που διδάχθηκε το μάθημα.

5.    Σύμφωνα με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης (24.4.2012 και 8.4.2014) του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, για κάθε υποψήφιο μπορούν να αναγνωρισθούν μέχρι εννέα (9) μαθήματα. Τα μόνα υποχρεωτικά μαθήματα που μπορούν να περιλαμβάνονται μεταξύ αυτών είναι:
•    Για τους εισαχθέντες στο Τμήμα με τη διαδικασία των κατατακτηρίων εξετάσεων, τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν.
•    Για τους υπόλοιπους, το πολύ μέχρι τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα.

Συνεπώς, τα προς αναγνώριση αιτούμενα μαθήματα θα πρέπει να αναγράφονται στο έντυπο με αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

6.    Δύο ή περισσότερα μαθήματα του Τμήματος Προέλευσης μπορούν να αντιστοιχισθούν με ένα MONO μάθημα του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, αλλά κατά κανένα τρόπο ένα μάθημα του Τμήματος Προέλευσης δεν μπορεί να αντιστοιχισθεί με περισσότερα του ενός μαθήματα του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ.