ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΑΙΘ ΓΙΑ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ για Αλλογενείς Φοιτητές

Επισυνάπτεται η από 26.5.2020 εγκύκλιος του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Βασίλειου Διγαλάκη, με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διαδικασία συνέχισης των σπουδών των αλλογενών φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μετά την είσοδό τους στην ημεδαπή», όπως αυτή αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Εγκύκλιος