ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (2η ΔΙΟΡΘΩΣΗ)

Αναρτάται η πρόταση της επιτροπής σπουδών όπως επικυρώθηκε από την  Γ.Σ. σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή του νέου προγράμματος σπουδών. 

Η σημερινή γενική συνέλευση μετά από πρόταση της επιτροπής σπουδών και σε συμφωνία με την αλλαγή του προγράμματος σπουδών όπως αυτή επικυρώθηκε από την σύγκλητο, αποφάσισε ότι παρακάτω αλλαγές που έχουν εγκριθεί από την σύγκλητο:

  • To Μάθημα 513 Μαθηματική Λογική του Περιορισμένου Καταλόγου Θεωρητικών Μαθηματικών (ΠΚΘΜ) προστίθεται και στον Περιορισμένο Κατάλογο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΠΚΕΜ)
  • Το μάθημα 535. Μαθηματική Κρυπτογραφία του Καταλόγου Θεωρητικών Μαθηματικών (ΚΘΜ) προστίθεται και στον Κατάλογο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΚΕΜ).
  • Το μάθημα 614. Αναδρομικές Συναρτήσεις του Καταλόγου Θεωρητικών Μαθηματικών (ΚΘΜ) προστίθεται και στον Κατάλογο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΚΕΜ).
  • Το μάθημα 739. Διακριτά Δυναμικά Συστήματα και Εφαρμογές (ΚΕΜ, ΚΘΜ) μετεξελίσσεται σε 739. Δυναμικά Συστήματα (ΠΚΕΜ, ΚΘΜ) με αναπροσαρμογή ύλης.
  • Το μάθημα 832. Αλγεβρική Τοπολογία εντάσσεται στον Περιορισμένο Κατάλογο Θεωρητικών Μαθηματικών (ΠΚΘΜ).

θα ισχύουν αναδρομικά για όλους τους φοιτητές ανεξάρτητα από το έτος που έχουν περάσει το μάθημα.

Επίσης το μάθημα Πιθανότητες ΙΙ δεν είναι πια ΠΚΕΜ αλλά KEM.