ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ανακοίνωση Φροντιστηριακών Μαθημάτων

Ανακοινώνεται η έναρξη φροντηστιριακών μαθημάτων. Τα προσφερόμενα μαθήματα και οι ώρες διδασκαλίας έχουν αναρτηθεί στο Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 6/5.

Το επικουρικό έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με την ενσωμάτωση ενισχυτικήςδιδασκαλίας επιπρόσθετα των κυρίων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» και κωδικό MIS 5164439 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».