ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Γ.Σ. 21/9/2001

Αναρτάται η Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος της 21/9/2021.