ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ - HIGH-DIMENSIONAL RANDOM ARRAYS. STRUCTURAL DECOMPOSITIONS AND CONCENTRATION.

Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021
Σεμινάριο: Συναρτησιακή Ανάλυση και Άλγεβρες Τελεστών - High-dimensional random arrays. Structural decompositions  and concentration.

Συναρτησιακή Ανάλυση και Άλγεβρες Τελεστών

Friday, January 15, 16:00 Athens time (UTC+2) (NEW TIME)

Speaker: Pandelis Dodos.

Title: High-dimensional random arrays. Structural decompositions and concentration.

Abstract: A d-dimensional random array is a stochastic process indexed by the set of all d-element subsets of a set I. We shall discuss the structure of finite, high-dimensional random arrays, with finite valued entries (e.g., boolean) whose distribution is sufficiently symmetric. Specifically, we shall focus on the following interrelated problems: concentration and distributional decompositions.

This is joint work with Kostas Tyros and Petros Valettas.

For Zoom meeting coordinates and additional information see the seminar webpage


users.uoa.gr/~akatavol/anak2021.html