ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ - HIGH-DIMENSIONAL RANDOM ARRAYS. STRUCTURAL DECOMPOSITIONS AND CONCENTRATION. (2ND TALK)

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021

Friday, January 22, 16:00 Athens time (UTC+2) (NEW TIME)

Speaker:Pandelis Dodos.

Title: High-dimensional random arrays. Structural decompositions and concentration. (second talk)

Abstract: A d-dimensional random array is a stochastic process indexed by the set of all d-element subsets of a set I. We shall discuss the structure of finite, high-dimensional random arrays, with finite valued entries (e.g., boolean) whose distribution is sufficiently symmetric.  Specifically, we shall focus on the following interrelated problems: concentration and distributional decompositions.

This is joint work with Kostas Tyros and Petros Valettas.
For Zoom meeting coordinates

and additional information see the seminar webpage

http://users.uoa.gr/~akatavol/anak2021.html#1