ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ - AN APPLICATION OF DILATION THEORY TO THE REPRESENTATION THEORY OF SEMIGROUPS

Παρασκευή 15 Μαΐου 2020 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ZOOM

Τρίτη Διάλεξη: Παρασκευή 15 Μαΐου, ώρα 17:00

Ομιλητής: Ευγένιος Κακαριάδης

 Τίτλος: An application of Dilation Theory to the representation theory of semigroups

Περίληψη: A group is called amenable if the left regular representation is universal with respect to unitary representations. By now amenability of groups has been under thorough analysis; among others amenability is equivalent to the faithfulness of the conditional expectation of the full group C*-algebra. Nica realised that a similar theory could be developed for the left regular representation of a semigroup, when the semigroup admits a quasi-lattice structure. In the beginning of the 2000s Crisp and Laca studied in particular Artin monoids and deduced that the right angled Artin monoids are Nica-amenable, while there are Artin monoids which are not. In a recent work Laca and Li complete this study by showing that the right angled Artin monoids are the only ones that are Nica-amenable. In this talk we will present their proof which makes a use of a Dilation Theory result of Li.

Πλατφόρμα Zoom. Συντεταγμένες σύνδεσης: Θα ανακοινωθούν

Περισσότερα στη σελίδα μας

users.uoa.gr/~akatavol/anak1920.html