ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Προκήρυξη ΠΜΣ Μαθηματικά

Το Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών απευθύνει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Μαθηματικά», διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων, στις εξής ειδικεύσεις:

1. Θεωρητικά Μαθηματικά
2. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
3. Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως αντικείμενο τα Μαθηματικά με την εμβάθυνση και την προαγωγή της γνώσης και της έρευνας τόσο στη θεωρητική όσο και στην εφαρμοσμένη διάστασή τους.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση νέων επιστημόνων τόσο στην ευρύτερη περιοχή των Μαθηματικών όσο και σε επιμέρους κλάδους με στόχο την ανάδειξη επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών/οικονομικών αναγκών της χώρας καθώς και στην ενίσχυση και προβολή των καινοτομικών της ικανοτήτων. Επιπροσθέτως το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην δημιουργία μεταπτυχιακών σπουδών διεθνούς επιπέδου με κριτήρια την υψηλή επιστημονική ποιότητα και αριστεία.

Υποβολή αιτήσεων από τη Δευτέρα 18-05-2020 έως και τη Δευτέρα 15-06-2020.

Προκήρυξη και Έντυπο Αίτησης Υποψηφιότητας