ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΧΉ ΔΙΕΥΚΡΙΝΊΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 115744/Ζ1/4.9.2020 ΚΟΙΝΉΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΉΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ (Β ́3707)