ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΜΑΘΗΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Παράταση Αιτήσεων: ΜΑΘΗΜΑ «Πρακτική άσκηση: Διδασκαλία των Μαθηματικών σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΜΑΘΗΜΑ  «Πρακτική άσκηση: Διδασκαλία των Μαθηματικών σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΔΔΜ ομάδα IVα) 7ο εξάμηνο σπουδών (795).  
 Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που μπορούν να επιλέξουν το μάθημα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία 4 τουλάχιστον μαθήματα της Δέσμης της Διδακτικής των Μαθηματικών.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 Η επιλογή των φοιτητών/τριών θα γίνει με βάση τον αριθμό των μαθημάτων της Δέσμης που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία. Σε περίπτωση ιδίου αριθμού μαθημάτων θα ληφθεί υπόψη η γενική βαθμολογία. Θα επιλεγούν μέχρι 50 φοιτητές/τριες. 
ΑΙΤΗΣΗ
Όσοι ενδιαφέρονται για το μάθημα πρέπει να κάνουν αίτηση στη γραμματεία του Τομέα Διδακτικής των Μαθηματικών προσκομίζοντας αναλυτική βαθμολογία. (γραφείο 204, κα Τσίγκα) από την ΔΕΥΤΕΡΑ 16 Σεπτεμβρίου έως Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου  2019. 
Δίνεται παράταση αιτήσεων μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019. 

Στη συνέχεια όσοι επιλεγούν ΠΡΕΠΕΙ να δηλώσουν το μάθημα όταν γίνουν οι δηλώσεις μαθημάτων   

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Το μάθημα περιλαμβάνει εβδομαδιαίες τρίωρες συναντήσεις στο πανεπιστήμιο με τον υπεύθυνο καθηγητή, εβδομαδιαίες επισκέψεις στο σχολείο καθώς και διδασκαλίες στη σχολική τάξη.
Στο Πανεπιστήμιο οι φοιτητές/φοιτήτριες θα μελετήσουν και αναλύσουν περιοχές των μαθηματικών που περιλαμβάνονται στο σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα όπως γεωμετρία, άλγεβρα, συναρτήσεις, τόσο από επιστημολογικής όσο και από διδακτικής πλευράς μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων  (π.χ. ανάλυση βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών, σχολικών εγχειριδίων, γραπτών μαθητών, σχεδιασμός διδακτικών εργαλείων). 
Στο σχολείο οι φοιτητές/φοιτήτριες θα παρακολουθήσουν και θα αναλύσουν μαθήματα, θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν δραστηριότητες καθώς και θα διδάξουν μαθήματα. Επιπλέον εφόσον αυτό είναι δυνατό θα μελετήσουν δικές τους βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες.
 Η συμμετοχή τόσο στο σχολείο όσο και στο πανεπιστήμιο είναι υποχρεωτική. Η αξιολόγηση θα γίνει μέσα από φάκελο εργασιών που θα παραδώσουν οι φοιτητές/τριες καθώς και από γραπτές τελικές εξετάσεις.