ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΏΝ (Τ.Π.Τ.) ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ Α.Ε

Στο τρέχον εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών (Τ.Μ.), που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να
παρακολουθούν μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τ.Π.Τ.) του ΕΚΠΑ.

Κατά το εαρινό εξάμηνο του Α.Ε. 2019-2020, το Τ.Π.Τ. προσφέρει τα μαθήματα:
Μάθημα 6. Μεταγλωττιστές (Κ31)
Μάθημα 8. Υπολογιστική Γεωμετρία (ΘΠ11)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες του Τ.Μ. να υποβάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο 204 (κα Τσίγκα) μέχρι τις 21/02/2020, στην οποία πρέπει:
α. να αναφέρουν ποια από τα παραπάνω μαθήματα του Τ.Π.Τ. ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν,
β. να δηλώσουν το πολύ 4 μαθήματα που έχουν περάσει από την λίστα μαθημάτων της ειδίκευσης Υπολογιστικών Μαθηματικών (με βάση την βαθμολογία τους σε αυτά θα
εξεταστούν οι αιτήσεις τους),
γ. να επισυνάψουν πρόσφατο πιστοποιητικό σπουδών ή σχετικές βεβαιώσεις των διδασκόντων ότι πέρασαν μαθήματα που τυχόν δεν έχουν γραφτεί ακόμα στο πιστοποιητικό σπουδών. 

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης  καθώς και οι προϋποθέσεις για να μπορείτε να δηλώσετε κάποιο από τα μαθήματα στο παρακάτω αρχείο

Δυνατότητα παρακολούθησης προπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τ.Π.Τ.) κατά το εαρινό εξάμηνο του Α.Ε. 2019-2020