ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΙΔΡΥΣΗΣ Π.Μ.Σ.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Βιοστατιστικη» του

Τμηματοσ Μαθηματικων Πανεπιστημιου Αθηνων,

Ιατρικησ Σχολησ Πανεπιστημιου Αθηνων,

Τμηματοσ Μαθηματικων Πανεπιστημιου Ιωαννινων.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 11,12 και 13 του Ν.2083/92 (ΦΕΚ 159 τ.Α’) «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης»

β) Του άρθρου 16 παρ. 1 και 2 του Ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 15 τ. Α’) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων Ερευνας Παιδείας κ.λ.π.»

γ) Του άρθρου 29Α΄ του Ν. 1559/1985 (ΦΕΚ 137) « Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα»,όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄) «Ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων ... και άλλες διατάξεις» και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38Α΄) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις»

δ) Την αριθ. C (94) 1423 / 29-7-97 απόφαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σχετικά με την χορήγηση συνδρομής του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) γιά την υλοποίηση του ΕΠΕΑΕΚ που εντάσσεται στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης στην Ελλάδα.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν. 2469 (ΦΕΚ 56 τ. Α΄) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».

3. α). Το αποσπάσμα πρακτικού της Γ.Σ.Ε.Σ του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία 19/23.6.98)

β). Το απόσπασμα πρακτικού της Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία 23.6.98)

γ). Το απόσπασμα πρακτικού της Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρία 278/11.9.98)

4. α). Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου με ειδική σύνθεση του Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία 5.11.98)

β). Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου με ειδική σύνθεση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρία 796/15.10.98)

 

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 1998 – 1999 τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Βιοστατιστική» του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σύμφωνα με τα εξής:

 

Άρθρο 1 - Γενικές Διατάξεις

Τα Τμήματα:

1.     Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών

2.     Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

3.     Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

οργανώνουν και λειτουργούν από το Ακαδ. ΄Ετος 1998-1999 Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και 12 του Ν.2083/92 και της παρούσας απόφασης. Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος που προβλέπεται από το Άρθρο 11 Παρ. 1β του Ν2083 θα αναλάβουν εκ περιτροπής ανά τριετία το Τμήμα Μαθηματικών και η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Για την πρώτη τριετία τη διοικητική υποστήριξη θα έχει το Τμήμα Μαθηματικών.

 

Άρθρο 2 - Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και η έρευνα στη Στατιστική μεθοδολογία όπως εφαρμόζεται στην Ιατρική και τις άλλες επιστήμες υγείας.

Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο της Εφηρμοσμένης Στατιστικής στις Επιστήμες Υγείας, με στόχο να συμβάλλουν υπεύθυνα και ουσιαστικά στο σχεδιασμό, τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων διαφόρων τομέων της Ιατρικής και των άλλων Επιστημών Υγείας, στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση καθώς και στην έρευνα για την ανάπτυξη νέων μεθόδων βιοστατιστικής.

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν

α) να στελεχώσουν Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Οικονομικών, Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με σχετικά γνωστικά αντικείμενα, την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας κ.λπ.

β) να διδάσκουν σε κύκλους μαθημάτων συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης και επιμορφωτικών σεμιναρίων με στόχο να εξοικειώσουν γιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας με τις στατιστικές έννοιες και μεθόδους

γ) να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν εφηρμοσμένη στατιστική εξειδίκευση.

 

Άρθρο 3 - Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και Διδακτορικού Διπλώματος στην περιοχή της Βιοστατιστικής.

Οι τίτλοι απονέμονται από κοινού από τα συνεργαζόμενα τμήματα των Α.Ε.Ι., των οποίων τα ονόματα εμφανίζονται εις τους χορηγούμενους τίτλους σπουδών.

 

Άρθρο 4 - Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι τμημάτων Μαθηματικών, Στατιστικής, Πληροφορικής, Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Οδοντιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακευτικής και άλλων τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων των Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 του Ν. 2327/95.

 

Άρθρο 5 - Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζεται για μεν το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε 4 διδακτικά εξάμηνα για δε το διδακτορικό δίπλωμα σε 4 επιπλέον εξάμηνα τουλάχιστον. Για τους κατόχους σχετικών μεταπτυχιακών τίτλων θα υπάρχει δυνατότητα σύντμησης του χρόνου σπουδών. Η μέγιστη χρονική διάρκεια μέσα στην οποία οφείλει να ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής θα καθορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

 

Άρθρο 6 - Πρόγραμμα μαθημάτων

Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. είναι εξαμηνιαία. Στα μαθήματα προβλέπονται ώρες διδασκαλίας (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις) και πρακτικής άσκησης με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι :

 

 

διδακτικά μόρια

Ώρες διδασκαλίας

(εβδομαδιαία)

1

Πιθανότητες

4

4

2.

Στατιστική Συμπερασματολογία

4

4

3.

Εισαγωγή στη Βιοστατιστική

4

4

4.

Εισαγωγή στην Επιδημιολογία

4

4

5.

Διαχείριση Δεδομένων - Βάσεις Δεδομένων

3

3

6.

Μέθοδοι Δειγματοληψίας

3

3

7.

Κλινικές Δοκιμές

3

3

8.

Απαραμετρική Στατιστική

3

3

9.

Στατιστικά Πακέτα και Πακέτα Γραφικών

3

3

10.

Ανάλυση Διασποράς-Ανάλυση Παλινδρόμησης Ι

3

3

11.

Ανάλυση Διασποράς-Ανάλυση Παλινδρόμησης ΙΙ

3

3

12.

Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα

4

4

13.

Πολυμεταβλητή Ανάλυση

4

4

14.

Ανάλυση Επιβίωσης

3

3

15.

Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιδημιολογία

4

4

16.

Μπεϋζιανή Συμπερασματολογία Ι

3

3

17.

Μπεϋζιανή Συμπερασματολογία ΙΙ

3

3

18.

Ερευνητική Μεθοδολογία

3

3

19.

Ειδικά Θέματα Βιοστατιστικής Ι

3

3

20.

Ειδικά Θέματα Βιοστατιστικής ΙΙ

3

3

21.

Στοχαστικές Ανελίξεις

3

3

22.

Ειδικά Θέματα Ανάλυσης Δεδομένων Ι

3

3

23.

Ειδικά Θέματα Ανάλυσης Δεδομένων ΙΙ

3

3

               

Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η συγκέντρωση τουλάχιστον 38 διδακτικών μορίων και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας μετά το 3ο εξάμηνο σπουδών.

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής που επιθυμεί να εκπονήσει διδακτορική διατριβή πρέπει να ανακηρυχθεί υποψήφιος διδάκτορας. Οι προϋποθέσεις ανακήρυξης καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό του Π.Μ.Σ.

 

Άρθρο 7 – Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 22 ανά έτος. Ο ακριβής αριθμός για κάθε έτος θα καθορίζεται σύμφωνα με την υποδομή των τμημάτων, τον αριθμό των διδασκόντων και τις ανάγκες σε ειδικευμένους αποφοίτους.

 

Άρθρο 8 – Οργάνωση, Προσωπικό

Η Ειδική Μεταπτυχιακή Επιτροπή του Προγράμματος αποτελείται από 2 τακτικά και 1 αναπληρωματικό μέλος από κάθε συμμετέχον Τμήμα, που ορίζονται από τις ΓΣΕΣ των Τμημάτων σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.2083/92 με τριετή θητεία. Η Ειδική Μεταπτυχιακή Επιτροπή του Προγράμματος ορίζει από τα μέλη της την προβλεπόμενη στο ως άνω άρθρο Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του Προγράμματος. Στη Συντονιστική Επιτροπή συμμετέχει τουλάχιστον ένα μέλος από κάθε συμμετέχον Τμήμα. Η Ειδική Μεταπτυχιακή Επιτροπή του Προγράμματος εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος που εγκρίνεται στην συνέχεια από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου του Τμήματος που έχει τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος σύμφωνα με το Αρθρ. 1 του παρόντος.

Στο Τμήμα Μαθηματικών (Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας) την Ιατρική Σχολή (Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας) του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Τμήμα Μαθηματικών (Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υπηρετούν συνολικά περί τα 33 μέλη Δ.Ε.Π. Στη διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. δύνανται να συμμετέχουν εκτός από μέλη Δ.Ε.Π. των συμμετεχόντων τμημάτων και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και διακεκριμένοι ειδικοί επιστήμονες.

 

Άρθρο 9 - Υλικοτεχνική υποδομή

Τα συμμετέχοντα ΑΕΙ διαθέτουν την κτιριακή υποδομή, τις βιβλιοθήκες και τον υπάρχοντα εξοπλισμό για την υποστήριξη του Π.Μ.Σ. Οι εξειδικευμένες ανάγκες του Π.Μ.Σ. θα καλυφθούν με προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού, διαμόρφωση κατάλληλων χώρων, και εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών. Στις περιπτώσεις που η κτιριακή υποδομή δεν είναι επαρκής, επιτρέπεται η ενοικίαση των απαραίτητων χώρων.

 

Άρθρο 10 – Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει για 5 ακαδημαϊκά έτη.

 

Άρθρο 11 – Κόστος λειτουργίας

Από 1-4-1998 έως 31-12-1999 το κόστος λειτουργίας υπολογίζεται σε δρχ. 324.400.000 που θα καλυφθεί από το πρόγραμμα του ΕΠΕΑΕΚ ή/και από άλλες πηγές και το οποίο αναλύεται ως εξής (σε εκατ. δρχ):

1.  

Αμοιβές (μέλη Δ.Ε.Π., εξωτ. Συνεργάτες, διοικητικό προσωπικό)

89,5

2.  

Δαπάνες μετακινήσεων

27,7

3.  

Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προμήθειες

45,12

4.  

Δαπάνες υποτροφίας

97,2

5.  

Υλικοτεχνική υποδομή

48,66

6.  

Γενικές δαπάνες

16,22

 

ΣΥΝΟΛΟ

324,400

 

Από 1-1-2000 το ετήσιο κόστος λειτουργίας αναλύεται ως εξής:

1.  

Αμοιβές (μέλη Δ.Ε.Π., εξωτ. Συνεργάτες, διοικητικό προσωπικό)

15

2.  

Δαπάνες μετακινήσεων

5

3.  

Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προμήθειες

10

4.  

Δαπάνες υποτροφίας

10

5.  

Υλικοτεχνική υποδομή

5

6.  

Γενικές δαπάνες

2,25

 

ΣΥΝΟΛΟ

47,25

 

Οι πηγές χρηματοδότησης (εκτός από τους εθνικούς πόρους και δίδακτρα) έχουν ως εξής:

α) Κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά προγράμματα

β) Χορηγίες Επιχειρήσεων, Οργανισμών κ. α.

γ) Διεξαγωγή αυτοτελών επ’ αμοιβή σεμιναρίων

 

Άρθρο 12 – Μεταβατικές Διατάξεις

Μέχρι την έκδοση εσωτερικού Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα θέματα λειτουργίας του Προγράμματος θα ρυθμίζονται με σχετικές αποφάσεις της Ειδικής Μεταπτυχιακής Επιτροπής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ. Δ. ΑΡΣΕΝΗΣ

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

“ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ”

 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

 

      Έχοντας υπόψη:

1.      Τις διατάξεις των άρθρων 11,  έως 12 του Ν. 2083/92 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄) «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης», του άρθρου 16 παρ. 2 του Ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 τ. Α΄) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας …………. και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 5 παρ. 12γ του Ν.2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α’) «Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής».

2.      Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α’ του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄) «Ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων ....... και άλλες διατάξεις» και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α΄) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».

3.      Την υπουργική απόφαση Β7/632/3-12-1998 (ΦΕΚ 1267 τ. Β/2-12-1998).

4.      Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν. 2469 (ΦΕΚ 56 τ. Α΄) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».

5.      Την αριθμ. 1117/23-8-2001 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για την χρηματοδότηση έργων «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

6.      Τα αποσπάσματα πρακτικών της Ε.Δ.Ε. (συνεδρίαση 21-6-2000, 18-9-2001,19-4-2002 και 19-7-2002).

7.      Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 5-7-2001 και .28-11-2002).

8.      Το απόσπασμα πρακτικού του πρυτανικού Συμβουλίου του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 5 / 25-10-2001).

9.      Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου με Ειδική Σύνθεση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρίαση 820 / 14-14 2000, 836 / 28-6-2001, 837 / 25-10-2002 και 729 / 2-10-2002),

 

 

 


 

Αποφασίζουμε

 

Τροποποιούμε την υπουργική απόφαση Β7/632/3-12-98 (ΦΕΚ 1267 τ. Β’) ως εξής:

Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

 

 

Άρθρο 4 - Κατηγορίες πτυχιούχων

 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι τμημάτων Μαθηματικών, Στατιστικής, Πληροφορικής, Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Οδοντιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακευτικής και άλλων τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων των Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 12 του άρθρου 5 του Ν. 2916/01 η οποία προσετέθη στο άρθρο 25 του Ν1404/87.

 

Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

 

Άρθρο 6 - Πρόγραμμα μαθημάτων

 

Τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι εξαμηνιαία. Στα μαθήματα προβλέπονται ώρες διδασκαλίας (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις) και πρακτικής άσκησης με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

            Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι :

 

 

 

διδακτικά μόρια

Ώρες διδασκαλίας

(εβδομαδιαία)

1.    

Πιθανότητες

4

4

2.    

Στατιστική Συμπερασματολογία

4

4

3.    

Εισαγωγή στη Βιοστατιστική

4

4

4.    

Εισαγωγή στην Επιδημιολογία

4

4

5.    

Διαχείριση Δεδομένων - Βάσεις Δεδομένων

3

3

6.    

Μέθοδοι Δειγματοληψίας

3

3

7.    

Κλινικές Δοκιμές

3

3

8.    

Απαραμετρική Στατιστική

3

3

9.    

Στατιστικά Πακέτα και Πακέτα Γραφικών

3

3

10. 

Ανάλυση Διασποράς-Ανάλυση Παλινδρόμησης Ι

3

3

11. 

Ανάλυση Διασποράς-Ανάλυση Παλινδρόμησης ΙΙ

3

3

12. 

Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα

4

4

13. 

Πολυμεταβλητή Ανάλυση

3

3

14. 

Ανάλυση Επιβίωσης

3

3

15. 

Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιδημιολογία

4

4

16. 

Μπεϋζιανή Συμπερασματολογία Ι

3

3

17. 

Μπεϋζιανή Συμπερασματολογία ΙΙ

3

3

18. 

Ερευνητική Μεθοδολογία

3

3

19. 

Ειδικά Θέματα Βιοστατιστικής Ι

3

3

20. 

Ειδικά Θέματα Βιοστατιστικής ΙΙ

1

1

21. 

Στοχαστικές Ανελίξεις

3

3

22. 

Ειδικά Θέματα Ανάλυσης Δεδομένων Ι

3

3

23. 

Ειδικά Θέματα Ανάλυσης Δεδομένων ΙΙ

1

1

 

Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτείται η συγκέντρωση τουλάχιστον 38 διδακτικών μορίων και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας μετά το 3ο εξάμηνο σπουδών.

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής που επιθυμεί να εκπονήσει διδακτορική διατριβή πρέπει να ανακηρυχθεί υποψήφιος διδάκτορας. Οι προϋποθέσεις ανακήρυξης καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό του Π.Μ.Σ.

 

Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:

 

Άρθρο 7 – Αριθμός Εισακτέων

 

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 22 ανά έτος. Ο ακριβής αριθμός για κάθε έτος θα καθορίζεται σύμφωνα με την υποδομή των τμημάτων, τον αριθμό των διδασκόντων και τις ανάγκες σε ειδικευμένους αποφοίτους. Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 1.174 Ευρώ ανά εξάμηνο. Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη της εισφοράς, με ενδεχόμενη παράλληλη υποχρέωση απασχόλησης του φοιτητή σε δραστηριότητες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 

Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

 

Άρθρο 9 - Υλικοτεχνική υποδομή

 

Τα συμμετέχοντα ΑΕΙ διαθέτουν την κτιριακή υποδομή, τις βιβλιοθήκες και τον υπάρχοντα εξοπλισμό για την υποστήριξη του Π.Μ.Σ. Οι εξειδικευμένες ανάγκες του Π.Μ.Σ. θα καλυφθούν με προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού, κόστους 34.000 Ευρώ, που θα καλυφθεί από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, ΕΤΠΑ. Στις περιπτώσεις που η κτιριακή υποδομή δεν είναι επαρκής, επιτρέπεται η ενοικίαση των απαραίτητων χώρων.

 

Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:

 

Άρθρο 10 – Διάρκεια Λειτουργίας

 

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2005 – 2006.

 

 

Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:

 

Άρθρο 11 – Κόστος λειτουργίας

 

Από 1/9/2001 έως 31/8/2003 το κόστος λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ανέρχεται σε 280.000,00 Ευρώ, ποσό που θα καταβληθεί από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και από δίδακτρα και το οποίο αναλύεται ως εξής:


 

 

 

 

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

 1.  

Αμοιβές Προσωπικού (μέλη ΔΕΠ, προσκεκλημένοι καθηγητές, εξωτερικοί συνεργάτες, διοικητικό προσωπικό)

78.511,00

91.034,00

 1.  

Μετακινήσεις

10.055,00

26.708,00

 1.  

Αναλώσιμα / Προμήθειες

4.434,00

22.258,00

 1.  

Υποτροφίες

36.000,00

0,00

 1.  

Λοιπές δαπάνες

11.000,00

0,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

140.000,00

140.000,00

 

 

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας μετά το ακαδημαϊκό έτος 2002 – 2003 υπολογίζεται σε 140.000,00 Ευρώ, το οποίο αναλύεται ως εξής:

 

 1.  

Αμοιβές Προσωπικού (μέλη ΔΕΠ, προσκεκλημένοι καθηγητές, εξωτερικοί συνεργάτες, διοικητικό προσωπικό)

84.000,00

 1.  

Μετακινήσεις

18.500,00

 1.  

Αναλώσιμα / Προμήθειες

14.000,00

 1.  

Υποτροφίες

18.000,00

 1.  

Λοιπές δαπάνες

5.500,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

140.000,00

 

 

Οι πηγές χρηματοδότησης έχουν ως εξής:

 1. Δίδακτρα
 2. Τακτικός προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 3. ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 4. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
 5. Κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά προγράμματα.
 6. Χορηγίες Επιχειρήσεων, Οργανισμών κ.ά.
 7. Διεξαγωγή αυτοτελών έπ’ αμοιβή σεμιναρίων.

 

 

Το άρθρο 12 διαγράφεται.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

 

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2003

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

“ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ”

 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

 

      Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις των άρθρων 11,  έως 12 του Ν. 2083/92 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄) «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης», του άρθρου 16 παρ. 2 του Ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 τ. Α΄) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας …………. και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 5 παρ. 12γ του Ν.2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α’) «Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής».

2.    Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α’ του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄) «Ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων ....... και άλλες διατάξεις» και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α΄) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».

3.    Την υπουργική απόφαση Β7/632/3-12-1998 (ΦΕΚ 1267 τ. Β/2-12-1998), όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση Β7/13020/27-2-2003 (ΦΕΚ τ. Β 342/24-3-2003.

4.    Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν. 2469 (ΦΕΚ 56 τ. Α΄) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».

5.    Το απόσπασμα πρακτικών της Ε.Δ.Ε. (συνεδρίαση 15-5-2006).

6.    Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 1-2-2007).

7.    Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρίαση 949/17-5-2007),

 

 

 


 

Αποφασίζουμε

 

Τροποποιούμε την υπουργική απόφαση Β7/632/3-12-98 (ΦΕΚ 1267 τ. Β’), όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση Β7/13020/27-2-2003 (ΦΕΚ τ. Β 342/24-3-2003 ως εξής:

 

Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής:

 

Άρθρο 9 - Υλικοτεχνική υποδομή

 

Τα συμμετέχοντα ΑΕΙ διαθέτουν την κτιριακή υποδομή, τις βιβλιοθήκες και τον υπάρχοντα εξοπλισμό για την υποστήριξη του Π.Μ.Σ. Στις περιπτώσεις που η κτιριακή υποδομή δεν είναι επαρκής, επιτρέπεται η ενοικίαση των απαραίτητων χώρων.

 

Το άρθρο 10 αντικαθίσταται ως εξής:

 

Άρθρο 10 – Διάρκεια Λειτουργίας

 

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2008 – 2009.

 

 

Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής:

 

Άρθρο 11 – Κόστος λειτουργίας

 

Από 1/9/2006 το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ανέρχεται σε 100.000 Ευρώ, το οποίο αναλύεται ως εξής:

 

 

 

ΕΣΟΔΑ

1.          

Αμοιβές Προσωπικού (μέλη ΔΕΠ, προσκεκλημένοι καθηγητές, εξωτερικοί συνεργάτες, διοικητικό προσωπικό)

60.000,00

2.          

Μετακινήσεις

10.000,00

3.          

Αναλώσιμα / Προμήθειες

15.000,00

4.          

Λοιπές δαπάνες

15.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

100.000,00

 

 

Οι πηγές χρηματοδότησης έχουν ως εξής:

1.            Δίδακτρα

2.            ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών.

3.            Κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά προγράμματα.

4.            Χορηγίες Επιχειρήσεων, Οργανισμών κ.ά.

5.            Διεξαγωγή αυτοτελών έπ’ αμοιβή σεμιναρίων.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

 

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2007

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση της 25327/Β7/01-08-2006 (ΦΕΚ 1036) Υ.Α. όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερες αποφάσεις και αφορά στο Διατμηματικό  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Βιοστατιστική» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.       Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148, τ. Α’/16.7.2008), «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ. Α’ /25.8.2008, του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ. Α΄4-09-2009) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄)

2.       Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων)  όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ. Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄).

3.       Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.       Τις διατάξεις του άρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).

5.       Την υπ’ αριθμ Β7/632/3-12-1998 (ΦΕΚ1267/Β´/21-12-1998) υπουργική απόφαση που αφορά στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Βιοστατιστική», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ Β7/13020/27-2-2003 (ΦΕΚ342/Β´/24-3-2003) υπουργική απόφαση.

6.       Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αθηνών (…./..-…-2014).

7.       Το με αρ. πρωτ. ….-…..-…… έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση.

8.       Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

 

 

Αποφασίζουμε

Αντικαθιστούμε την Β7/632/3-12-1998 (ΦΕΚ1267/Β´/21-12-1998) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ Β7/13020/27-2-2003 (ΦΕΚ342/Β´/24-3-2003) υπουργική απόφαση,

ως ακολούθως:

 

Άρθρο 1

Γενικές Διατάξεις

Τα Τμήματα:

1. Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

2. Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών

θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 αναμορφωμένο το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Βιοστατιστική» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν.. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.Α’/16-8-2008).

 

Άρθρο 2

Αντικείμενο- Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιοστατιστική» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, η προαγωγή της γνώσης και η έρευνα στη στατιστική μεθοδολογία όπως εφαρμόζεται στην ιατρική και τις άλλες επιστήμες υγείας.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο της εφαρμοσμένης στατιστικής στις επιστήμες υγείας, με στόχο να συμβάλλουν υπεύθυνα και ουσιαστικά στο σχεδιασμό, τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων διαφόρων τομέων της ιατρικής και των άλλων επιστημών υγείας, στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκ-παίδευση καθώς και στην έρευνα για την ανάπτυξη νέων μεθόδων Βιοστατιστικής.

Ειδικότερα οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ θα μπορούν :

·         Να στελεχώσουν Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείο Υγείας και Οικονομικών, Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με σχετικά γνωστικά αντικείμενα, την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας κ.λπ.

·         Να διδάσκουν σε κύκλους μαθημάτων συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης και επιμορφωτικών σεμιναρίων με στόχο να εξοικειώσουν γιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας με τις στατιστικές έννοιες και μεθόδους

·         Να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων στο πεδίο της εφαρμοσμένης στατιστικής σε επιστήμες υγείας

·         Να ξεκινούν μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

 

Άρθρο 3

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Βιοστατιστική» (MSc in Biostatistics).

 

Άρθρο 4

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί εφόσον πληρούν  τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων οι :

·         Κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. Τμημάτων Μαθηματικών, Στατιστικής, Πληροφορικής, Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Οδοντιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακευτικής και άλλων τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

·         Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ αντίστοιχων Τμημάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 

 

Άρθρο 5

Χρονική διάρκεια

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών είναι τέσσερα (4) εξάμηνα

 

Άρθρο 6

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120. Τα μαθήματα θα διδάσκονται και στην αγγλική γλώσσα.

Το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται ως εξής:

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Π.Μ.

ΕΞΑΜΗΝΟ

Εισαγωγή στις Πιθανότητες

4

Α

Εισαγωγή στην Επιδημιολογία

4

Α

Εισαγωγή στη Στατιστική Συμπερασματολογία και τη Βιοστατιστική

10

Α

Μάθημα Επιλογής Κατηγορίας Ι

6

Α

Μάθημα Επιλογής Κατηγορίας Ι

6

Α

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Α Εξαμήνου 30

Ανάλυση Παλινδρόμησης και Διασποράς Ι

8

Β

Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα

10

Β

Μάθημα Επιλογής Κατηγορίας Ι

6

Β

Μάθημα Επιλογής Κατηγορίας Ι

6

Β

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Β Εξαμήνου 30

Ανάλυση Επιβίωσης

8

Γ

Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιδημιολογία

10

Γ

Ερευνητική Μεθοδολογία

8

Γ

Μάθημα Επιλογής Κατηγορίας ΙΙ

2

Γ

Μάθημα Επιλογής Κατηγορίας ΙΙ

2

Γ

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Γ Εξαμήνου 30

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

30

Δ

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Δ Εξαμήνου 30

Γενικό Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων  120

 

 

Ο κατάλογος των προσφερομένων μαθημάτων ανάλογα με την κατηγορία (υποχρεωτικά και επιλογής) είναι

ΑΑ

Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1.

Εισαγωγή στις Πιθανότητες

4

2.

Εισαγωγή στην Επιδημιολογία

4

3.

Εισαγωγή στη Στατιστική Συμπερασματολογία και τη Βιοστατιστική

10

4.

Ανάλυση Παλινδρόμησης και Διασποράς Ι

8

5.

Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα

10

6.

Ανάλυση Επιβίωσης

8

7.

Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιδημιολογία

10

8.

Ερευνητική Μεθοδολογία

8

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι

9.

Απαραμετρική Στατιστική

6

10.

Διαχείριση Δεδομένων – Βάσεις Δεδομένων

6

11.

Διατροφική Επιδημιολογία

6

12.

Κλινικές Δοκιμές

6

13.

Μέθοδοι Δειγματοληψίας

6

14.

Ανάλυση Δεδομένων Επαναλαμβανόμενων Μετρήσεων

6

15.

Μπεϋζιανή Συμπερασματολογία Ι

6

16.

Μπεϋζιανή Συμπερασματολογία ΙΙ

6

17.

Πολυμεταβλητή Ανάλυση

6

18.

Στατιστικά Πακέτα και Πακέτα Γραφικών

6

19.

Στοχαστικές Ανελίξεις

6

20.

Μοριακή Επιδημιολογία: Βασικές Αρχές Μοριακής Εξέλιξης και Φυλογενετικής Ανάλυσης

6

21.

Ειδικά Θέματα Βιοστατιστικής Ι

6

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ

22.

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

2

23.

Μετα-ανάλυση

2

24.

Προσομοίωση

2

25.

Ειδικά Θέματα Βιοστατιστικής ΙΙ

2

 

 

Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτείται συνολικά:

1.       η συγκέντρωση 62 Πιστωτικών Μονάδων από τα υποχρεωτικά μαθήματα

2.       η συγκέντρωση 28 Πιστωτικών Μονάδων από τα μαθήματα επιλογής

3.       η συγκέντρωση 30 Πιστωτικών Μονάδων από την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας,

με σύνολο εκατόν είκοσι (120) Πιστωτικών Μονάδων.

 

Άρθρο 7

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε  25 κατ’ έτος.

 

Άρθρο 8

Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. απασχολούνται τα μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής και του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής. Επίσης, στο Π.Μ.Σ. μπορούν να απασχοληθούν και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Νόμου 3685/2008.

 

Άρθρο 9

Υλικοτεχνική Υποδομή

Τα συμμετέχοντα Τμήματα διαθέτουν την κτιριακή υποδομή, τις βιβλιοθήκες και τον υπάρχοντα εξοπλισμό για την υποστήριξη του Π.Μ.Σ. Οι εξειδικευμένες ανάγκες του Π.Μ.Σ θα καλυφθούν με προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού, διαμόρφωση κατάλληλων χώρων και εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών. Στις περιπτώσεις που η κτιριακή υποδομή δεν είναι επαρκής, επιτρέπεται η ενοικίαση των απαραίτητων χώρων.

 

Άρθρο 10

Διάρκεια  Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος  2020-2021 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 

 

Άρθρο 11

Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α’) το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό των 61.750 ευρώ και αναλύεται ως εξής:

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΟΣΟ, Ευρώ

Αμοιβές- Αποζημιώσεις  διοικητικού, διδακτικού και τεχνικού προσωπικού

31.775

Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προμήθειες

5.000

Δαπάνες για υποτροφίες

3.800

Δαπάνες μετακινήσεως

15.000

Γενικές δαπάνες

6.175

ΣΥΝΟΛΟ

61.750

 

«Το κόστος λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα καλύπτεται από δίδακτρα, ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δωρεές κτλ.»

 

Άρθρο 12

Μεταβατικές Διατάξεις

Οι εισαχθέντες Μεταπτυχιακοί Φοιτητές μέχρι και το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΠΜΣ, τον Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.